Senast publicerat 05-06-2021 15:53

Punkt i protokollet PR 94/2018 rd Plenum Onsdag 3.10.2018 kl. 14.01

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

Regeringens propositionRP 198/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Det lagförslag vars innehåll godkändes vid första behandlingen ska behandlas i gundlagsordning.  

Debatten om ärendet avslutades i plenum 2.10.2018. Under debatten har Tapani Tölli understödd av Mika Kari föreslagit att lagförslaget förklaras brådskande genom ett beslut som fattas med minst fem sjättedelars majoritet av de avgivna rösterna.  

Om riksdagen beslutar att inte förklara lagförslaget brådskande anses det ha blivit antaget att lämnas vilande till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval. Antas förslaget att förklara lagförslaget brådskande anses lagförslaget samtidigt ha blivit godkänt. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Paula Risikko
:

De ledamöter som understöder att lagförslaget lämnas vilande till det första riksmötet som hålls efter följande riksdagsval röstar ”ja”, de ledamöter som inte understöder detta röstar ”nej”. Om minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna är nej-röster har riksdagen godkänt förslaget att förklara lagförslaget brådskande. 

Lagförslaget lämnas vilande ”ja”, lagförslaget förklaras brådskande ”nej”.
Omröstningsresultat: 13 ja, 178 nej; 8 frånvarande
 

Riksdagen förklarade lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd, vars innehåll godkändes i första behandlingen, som brådskande. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 198/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.