Senast publicerat 06-06-2021 02:01

Punkt i protokollet PR 94/2020 rd Plenum Tisdag 16.6.2020 kl. 14.02—16.54

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

Regeringens propositionRP 50/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 50/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.