Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 95/2016 rd Plenum Onsdag 5.10.2016 kl. 13.59—17.00

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.