Senast publicerat 05-06-2021 14:52

Punkt i protokollet PR 96/2018 rd Plenum Fredag 5.10.2018 kl. 13.04—13.08

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 110/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.10.2018.