Punkt i protokollet
PR
97
2016 rd
Plenum
Fredag 7.10.2016 kl. 12.59
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 5.10.2016. 
Under debatten har Aino-Kaisa Pekonen understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 133 ja, 8 nej; 58 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 130/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 07-10-2016 13:58