Senast publicerat 05-06-2021 09:03

Punkt i protokollet PR 97/2017 rd Plenum Tisdag 3.10.2017 kl. 13.59—18.47

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

Regeringens propositionRP 95/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 95/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.