Punkt i protokollet
PR
97
2018 rd
Plenum
Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 12/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
16.51
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen lainmuutosehdotus liittyy verotusmenettelyä koskevan säännöstön muuttamiseen, ja tässä on oikeastaan kaksi esitystä, joita voin tässä lyhyesti kommentoida. Toinen liittyy julkisten palvelujen digitalisoinnin edistämiseen ja on linjassa tuon pääministeri Juha Sipilän hallituksen julkisten palvelujen digitalisointia koskevan kärkihankkeen kanssa. Toinen esitys taas liittyy byrokratian vähentämiseen, joka sekin on pääministeri Juha Sipilän hallituksen lemmikkejä. 
Suomessa lähetetään edelleen tulo- ja kiinteistöverotuksessa yli 10 miljoonaa paperista päätöstä vuosittain. Tässä tämä muutosehdotus koskee Verohallinnon mahdollisuutta antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti. Nyt siis tällaista oikeutta ei ole, minkä vuoksi verovelvolliselle lähetetään yhä postitse muun muassa esitäytetyt veroilmoitukset ja lopulliset verotuspäätökset. 
Olennaista on, että tämä uusi menettelytapa, sähköinen menettelytapa, näissä yhteyksissä tämän hallituksen esityksen mukaan edellyttää verovelvollisen suostumusta ja että verotusasiakirjoihin on pääsy vain verovelvollisella ja hänen nimenomaisesti valtuuttamallaan henkilöllä. Lisäksi itse päätös tai muu asiakirja olisi tarkasteltavissa vain Verohallinnon omassa verkkopalvelussa. Ja edelleen tehdyistä päätöksistä lähetetään siis ilmoitus verovelvollisen antamaan sähköiseen osoitteeseen. Tämä on tärkeää, koska jatkossa vuotuinen verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti. 
Tämä sähköistä tiedoksiantoa koskeva muutosesitys on valtiovarainvaliokunnan käsityksen mukaan perusteltu ja kannatettava. Valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota verotustietojen suojaamiseen myös verovelvollisen käytössä. Nimittäin tuon OmaVeron, Verohallinnon verkkopalvelun, katseluoikeudet voivat olla joko rajoitettuja tai kaiken kattavia ja jotkut yrityksiä koskevat päätökset saattavat olla sellaisia, ettei muutoin valtuutuksen nojalla toimivan työntekijän pääsy niihin ole aina perusteltu. Tämä liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa on kysymys ennakkoratkaisusta liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, tai muihin yrityssalaisuuden kannalta tärkeisiin tilanteisiin. 
Toinen, se byrokratiaan liittyvä kohta tässä on se, että luonnollisen henkilön ei enää tarvitsisi esittää rakennushankkeissa lopputarkastuksen yhteydessä todistusta niin sanotun rakentamisilmoituksen teosta, koska tämä kuuluu nykyään Verohallinnon tehtäviin ja se kuuluu rakennusalan verovalvontaan. Vastaavasti myöskään rakennusviranomaisen ei tarvitsisi enää ilmoittaa mahdollisesta todistuspuutteesta, koska Verohallinto saa valvontaa varten tarvitsemansa tiedot muuta kautta. 
Tämä hallituksen esitys ei herättänyt mitään poliittisia intohimoja ymmärrettävästi, ja valiokunnan mietintö on yksimielinen. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 140/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25-10-2018 10:21