Senast publicerat 05-06-2021 15:51

Punkt i protokollet PR 97/2018 rd Plenum Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 110/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 110/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.