Senast publicerat 27-09-2021 14:06

Punkt i protokollet PR 97/2021 rd Plenum Onsdag 15.9.2021 kl. 13.59—19.43

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 19/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Jag öppnar den allmänna debatten. — Ledamot Kalli, var så god. 

Debatt
18.03 
Eeva Kalli kesk :

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Haluan kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa tästä mietinnöstä ja valiokunnan lakiehdotukseen tekemistä muutosesityksistä. Erityisesti haluan kiittää valiokuntaa siitä, että se on huomioinut talousvaliokunnan lausunnossaan esittämän huolen siitä, että jotkin lakiesityksessä esitetyt vaatimukset voisivat kasvattaa pienten lisäeläkelaitosten hallinnollista taakkaa kohtuuttoman suureksi. Tähän liittyen valiokunta esittääkin lisättäväksi säännöstä siitä, että alle 100 vakuutetun lisäeläkelaitoksen osalta eläkesäätiö- ja eläkekassalain 4 luvun 22 ja 24 §:n soveltamista tietyin osin rajataan. Tämä muutosesitys on kannatettava, ja kiitokset siitä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—28 i proposition RP 28/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.