Punkt i protokollet
PR
98
2018 rd
Plenum
Onsdag 10.10.2018 kl. 14.01—17.12
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 10-10-2018 17:33