Senast publicerat 27-01-2022 13:21

Punkt i protokollet PR 98/2021 rd Plenum Torsdag 16.9.2021 kl. 15.59—20.45

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 102/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 21/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, en koncis presentation, ledamot Grahn-Laasonen, varsågod. 

Debatt
20.28 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esittelen talousvaliokunnan yksimielisen mietinnön. Ehdotuksen taustalla on koronaviruspandemiasta aiheutunut matkailualan tilanteen pitkäkestoinen vaikeutuminen, kuten kaikki tiedämme. Talousvaliokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja puoltaa siihen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Talousvaliokunta pitää tärkeänä tukea matkailualan toimivuuden jatkuvuutta yli pandemia-ajan, ja nyt käsiteltävänä oleva ehdotus tukee osaltaan tätä tavoitetta. 

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että yrityksiä on tuettu pandemian aikana myös soveltamisalaltaan yleisillä tukijärjestelmillä, erityisesti niin sanotun kustannustuen kautta. Talousvaliokunta on pitänyt vallitsevissa poikkeuksellisissa olosuhteissa perusteltuna hyvittää ja lievittää yritysten menetyksiä erityisesti sellaisilla toimialoilla, joilla elinkeinon harjoittaminen on viruksen tartuntatilanteen ja sen vuoksi asetettujen rajoitusten vuoksi merkittävästi vaikeutunut. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan nyt käsitellyn kaltainen viranomaismaksu voisi periaatteessa kuulua kustannustuesta korvattavien joustamattomien kulujen piiriin. Kustannustuki ei kuitenkaan ole sellainen tukijärjestelmä, jolla olisi voitu kattavasti kompensoida nyt tarkasteltavana olevia, koko vuoteen 2020 kohdistuvia maksuja, koska valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta vain kaksi kuukautta, marras—joulukuu 2020, kuuluisi kustannustuen piiriin. 

Tässä talousvaliokunnan asiantuntijakuulemisen yhteydessä nousi esiin lukuisissa asiantuntijapuheenvuoroissa tarve harkita maksusta luopumista myös vuoden 2021 osalta, ja valiokunta kävi keskustelua myöskin tarpeesta ulottaa tuki vuodelle 2021. Pohdimme sitä, olisiko se pitänyt jo sisällyttää hallituksenkin toimesta tähän esitykseen. Talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan myös vuoteen 2021 kohdistuvat maksut ovat tulossa maksettavaksi vielä tämän vuoden aikana, jolloin talousvaliokunta pitää perusteltuna arvioida tarvetta maksun perimisen lykkäämiseen ja maksusta luopumiseen tämänkin vuoden osalta. Tässä harkinnassa tulee kiinnittää huomiota alan toimintaympäristön, yritysten liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehitykseen sekä arvioida maksusta luopumisen suhdetta muihin tukimuotoihin. Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella vuoden 2021 osalta tilannetta helpottaa maksukyvyttömyysmaksun maksun määräytyminen edellisvuoden maksupakettiliikevaihdon perusteella, mutta erityisesti valvontamaksun perusteena oleva vuoden 2020 korkein vakuuden määrä voisi johtaa toteutuneeseen toiminnan laajuuteen nähden varsin korkeisiin maksuihin. 

Talousvaliokunnan päätösehdotus on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 102/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. — Kiitoksia, puhemies.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 102/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.