Senast publicerat 04-06-2021 21:47

Punkt i protokollet PR 99/2016 rd Plenum Onsdag 12.10.2016 kl. 14.03—20.03

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen och lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 112/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016.