Namnuppropsrapport
Plenum
Namnuppropsrapport måndag 14.12.2015 kl. 12.01
1
Namnupprop
Vid namnuppropet antecknades följande 56 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet): 
Juho
Eerola
saf
(s)
Tarja
Filatov
sd
Pekka
Haavisto
gröna
Hanna
Halmeenpää
gröna
Anna-Maja
Henriksson
sv
Susanna
Huovinen
sd
Olli
Immonen
saf
Marisanna
Jarva
cent
Harri
Jaskari
saml
Ilkka
Kanerva
saml
Elsi
Katainen
cent
Niilo
Keränen
cent
Anneli
Kiljunen
sd
Krista
Kiuru
sd
Kimmo
Kivelä
saf
Esko
Kiviranta
cent
Jukka
Kopra
saml
Timo V.
Korhonen
cent
Kari
Kulmala
saf
Antti
Kurvinen
cent
Suna
Kymäläinen
sd
Seppo
Kääriäinen
cent
Jari
Lindström
saf
Mats
Löfström
sv
Sanna
Marin
sd
Markus
Mustajärvi
vänst
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Martti
Mölsä
saf
Ilmari
Nurminen
sd
Mats
Nylund
sv
(s)
Pentti
Oinonen
saf
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
(s)
Tom
Packalén
saf
Aila
Paloniemi
cent
Olli-Poika
Parviainen
gröna
Ulla
Parviainen
cent
Arto
Pirttilahti
cent
Tuomo
Puumala
cent
Juha
Pylväs
cent
Sari
Raassina
saml
Markku
Rossi
cent
Arto
Satonen
saml
Mikko
Savola
cent
Matti
Semi
vänst
Timo
Soini
saf
(e)
Joakim
Strand
sv
Eero
Suutari
saml
Ville
Tavio
saf
Kimmo
Tiilikainen
cent
(r)
Lenita
Toivakka
saml
(r)
Tytti
Tuppurainen
sd
Jutta
Urpilainen
sd
Mirja
Vehkaperä
cent
(f)
Sofia
Vikman
saml
Eerikki
Viljanen
cent
Anne-Mari
Virolainen
saml
Efter namnuppropet anmälde sig följande 24 ledamöter: 
Eerikki
Viljanen
cent
(12:17)
Pekka
Haavisto
gröna
(12:18)
Harri
Jaskari
saml
(12:34)
Jukka
Kopra
saml
(12:49)
Tarja
Filatov
sd
(13:11)
Anneli
Kiljunen
sd
(14:10)
Kimmo
Tiilikainen
cent
(14:45)
Eero
Suutari
saml
(15:59)
Seppo
Kääriäinen
cent
(16:15)
Marisanna
Jarva
cent
(16:45)
Ilmari
Nurminen
sd
(17:50)
Elsi
Katainen
cent
(18:29)
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
(18:48)
Ulla
Parviainen
cent
(18:54)
Timo V.
Korhonen
cent
(19:36)
Markus
Mustajärvi
vänst
(20:09)
Sanna
Marin
sd
(20:42)
Sofia
Vikman
saml
(20:43)
Kimmo
Kivelä
saf
(21:01)
Anne-Mari
Virolainen
saml
(21:02)
Tytti
Tuppurainen
sd
(21:46)
Esko
Kiviranta
cent
(21:53)
Arto
Pirttilahti
cent
(22:21)
Krista
Kiuru
sd
(23:20)
Senast publicerat 22-08-2017 15:12