Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 7/2018 rd

Senast publicerat 23-04-2018 10:54

Riksdagens skrivelse till författningssamling RSk 7/2018 rd TKF 2/2018 rd  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagen
TKF 2/2018 rd
GrUB 1/2018 rd

Riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 72 § 1 mom. som följer: 
72 § 
Kanslikommissionen 
För riksdagens förvaltning finns en kanslikommission. Till den hör talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen inom sig valda medlemmar, för vilka riksdagen väljer minst fyra och högst så många ersättare som det i riksdagen finns riksdagsgrupper som konstituerat sig i början av valperioden eller som bildats under valperioden och har minst tre medlemmar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2018. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 17 april 2018 

På riksdagens vägnar

talmanTuulaHaatainen
generalsekreterareMaija-Leena Paavola