Riksdagens skrivelse till författningssamling
RSk
7
2018 rd
Riksdagen
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
TKF 2/2018 rd
GrUB 1/2018 rd
Riksdagens beslut 
om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning 
I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 72 § 1 mom. som följer: 
72 § 
Kanslikommissionen 
För riksdagens förvaltning finns en kanslikommission. Till den hör talmannen och vice talmännen samt fyra av riksdagen inom sig valda medlemmar, för vilka riksdagen väljer minst fyra och högst så många ersättare som det i riksdagen finns riksdagsgrupper som konstituerat sig i början av valperioden eller som bildats under valperioden och har minst tre medlemmar. 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2018. 
Helsingfors den 17 april 2018 
På riksdagens vägnar
talman
Tuula
Haatainen
generalsekreterare
Maija-Leena Paavola
Senast publicerat 23-04-2018 10:54