RP 106/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1235/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Räsänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 10/1999 rd
Klart

19.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.11.1999

Plenarprotokoll
PR 95/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 96/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.1999 Avslutats PR 97/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.11.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​