RP 119/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om oljeskyddsfonden och till vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om oljeskyddsfonden

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1406/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1407/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1408/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om oljeskyddsfonden

2. Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

3. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Nurmio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.2004 Avslutats PR 75/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 16/2004 rd
Klart

23.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 i proposition RP 119/2004 rd, sådant det lyder ändrat genom proposition RP 141/2004 rd, i övrigt godkänns i enlighet med propositionen utom att 13 § ändras, att lagförslag 2 i övrigt godkänns i enlighet med proposition RP 119/2004 rd utom att 5 § ändras och att lagförslag 3 i övrigt godkänns i enlighet med proposition RP 119/2004 rd utom att 12 och 19 § samt ingressen ändras och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2004

Plenarprotokoll
PR 126/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2004 Avslutats PR 127/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkning till 13 § 2 mom. i lagförslag 1 i proposition RP 119/2004 rd beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.12.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden