RP 123/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1163/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Pessa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 8/1999 rd
Klart

17.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men ikraftträdelsebestämmelsen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.1999

Plenarprotokoll
PR 91/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.1999 Avslutats PR 93/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.1999 Avslutats PR 94/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 95/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.1999

​​​​