RP 131/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2015

1. Statsbudgeten för 2015

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1282/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2015

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.09.2014 Avbrutits PR 81/2014
17.09.2014 Avbrutits PR 82/2014
18.09.2014 Avbrutits PR 83/2014
19.09.2014 Avslutats PR 84/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till enligt arbetsordningen, dvs. inom 30 dagar, senast 20.10.2014.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 37/2014 rd
Klart

12.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2015 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 10 uttalandena, att budgetmotionerna BM 442 och 468/2014 rd godkänns, förkastar budgetmotionerna BM 1-441, 443-467 och 469-538/2014 rd, att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 29/2014 rd
Klart

16.10.2014

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 4/2014 rd
Klart

17.10.2014

Revisionsutskottets utlåtande
ReUU 2/2014 rd
Klart

16.10.2014

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 26/2014 rd
Klart

16.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Lagutskottets utlåtande
LaUU 17/2014 rd
Klart

17.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 5/2014 rd
Klart

17.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 38/2014 rd
Klart

17.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 9/2014 rd
Klart

15.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 11/2014 rd
Klart

17.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 10/2014 rd
Klart

15.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 37/2014 rd
Klart

21.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2014 rd
Klart

22.10.2014

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 9/2014 rd
Klart

16.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 19/2014 rd
Klart

17.10.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.12.2014

Plenarprotokoll
PR 129/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.12.2014 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avbrutits PR 130/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitlarna 21,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.
Huvudtitel 22: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2014 Avbrutits PR 131/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Obs!

Huvudtitlarna 25-28,32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2014 Avbrutits PR 132/2014 1-136
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 25-28,32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 24,29-31: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.2014 Avbrutits PR 133/2014 1-264
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 24,29-31: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 33,35,36: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2014 Avslutats PR 134/2014 3-136
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Lagstiftningsordning

Utskottet anförde att finansutskottet bör beakta det ovan sagda.

Riksdagens skrivelse

Datum

19.12.2014

Skrivelse
RSk 48/2014 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​