Riksdagsärenden RP 133/2014

RP 133/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1406/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Lämnats till riksdagen

Datum

15.09.2014

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Isomäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.09.2014 Avförts PR 81/2014 15
17.09.2014 Avförts PR 82/2014 14
18.09.2014 Avförts PR 83/2014 15
19.09.2014 Avslutats PR 84/2014 14
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 34/2014 rd
Klart

05.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar och förkastar lagmotion LM 63/2012 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 12/2014 rd
Klart

04.11.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 17/2014 rd
Klart

27.11.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 4 avvikande meningar

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 40/2014 rd
Klart

18.11.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll
PR 125/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 40
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2014 Avbrutits PR 130/2014 9
16.12.2014 Avslutats PR 131/2014 1 1-8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2014

Andra samtidigt behandlade ärenden