RP 168/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Stadfäst

28.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1559/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Laurila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.10.2001 Avslutats PR 111/2001
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 15/2001 rd
Klart

04.12.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2001

Plenarprotokoll
PR 146/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.12.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.12.2001 Avslutats PR 147/2001
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2001 Avslutats PR 150/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2001