RP 173/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Stadfäst

28.12.2001

Författningssamlingen
1564/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, av den 15 oktober 2001, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga

Internationella avtal i propositionen

1. Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, av den 15 oktober 2001, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kaukoranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.10.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.10.2001 Avslutats PR 120/2001
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 15/2001 rd
Klart

04.12.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen med undantag för 3 och 4 § som godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2001

Plenarprotokoll
PR 146/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.12.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.12.2001 Avslutats PR 147/2001
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2001 Avslutats PR 150/2001
Beslut

Riksdagen godkände dels förslaget om godkännande av beslutet i den första klämmen i utskottets betänkande, dels det i första behandlingen beslutade lagförslaget.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att beslutet om att bevilja privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal kräver godkännande av riksdagen, att beslut om detta fattas med en majoritet av rösterna och att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar beträffande 3 och 4 § i lagförslaget blir tillbörligen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2001

​​​​