RP 174/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Stadfäst

19.11.2004

Författningssamlingen
983/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Hilska-Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.2004 Avslutats PR 93/2004
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 8/2004 rd
Klart

14.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen, men 1 § och ikraftträdandebestämmelsen med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.10.2004

Plenarprotokoll
PR 108/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2004 Avslutats PR 111/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.2004 Avbrutits PR 113/2004
27.10.2004 Avslutats PR 114/2004 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.11.2004

​​​​