RP 19/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Diskrimineringslag

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1325/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om diskrimineringsombudsmannen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1326/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1327/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om jämställdhetsombudsmannen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1328/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1329/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1330/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1331/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1332/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1333/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 6 och 11 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1334/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 9 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1335/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 16 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1336/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 13 § i lagen om republikens presidents kansli

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1337/2014
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1338/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 1 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1339/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1340/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1341/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1342/2014
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 6 och 6 a § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1343/2014
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1344/2014
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 17 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1345/2014
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1346/2014
Beslut

Godkänts

23. Lag om införande av diskrimineringslagstiftningen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1347/2014
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

24. Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om barnombudsmannen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1348/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Diskrimineringslag

2. Lag om diskrimineringsombudsmannen

3. Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

4. Lag om jämställdhetsombudsmannen

5. Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

6. Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

7. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

8. Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

9. Lag om ändring av 8 och 12 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

10. Lag om ändring av 6 och 11 § i statstjänstemannalagen

11. Lag om ändring av 9 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän

12. Lag om ändring av 16 § i lagen om riksdagens tjänstemän

13. Lag om ändring av 13 § i lagen om republikens presidents kansli

14. Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare

15. Lag om ändring av 1 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

16. Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen

17. Lag om ändring av utlänningslagen

18. Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret

19. Lag om ändring av 6 och 6 a § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

20. Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag

21. Lag om ändring av 17 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

22. Lag om ändring av 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

23. Lag om införande av diskrimineringslagstiftningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Expert Makkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.04.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.04.2014 Avslutats PR 38/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 11/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 5-23 i proposition RP 19/2014 rd utan ändringar, godkänner lagförslag 1 i proposition RP 19/2014 rd med ändringar och godkänner lagförslag 24 enligt proposition RP 111/2014 rd men med ändringar och godkänner lagförslag 2-4 i propositionerna RP 19/2014 rd och RP 111/2014 rd med ändringar och sammanförda till gemensamma lagförslag 2-4.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2014

Plenarprotokoll
PR 124/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avförts PR 126/2014
10.12.2014 Avbrutits PR 127/2014
11.12.2014 Avslutats PR 128/2014 1,2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionerna enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avbrutits PR 130/2014
16.12.2014 Avslutats PR 131/2014 23
???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 9 §, 10 § 1 mom., 11 § 3 mom. samt 12 § 1 och 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2014

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​