RP 192/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter samt om ändring av utlänningslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Stadfäst

15.02.2002

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
116/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

15.02.2002

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
117/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om behandling av förvarstagna utlänningar och om förvarsenheter

2. Lag om ändring av utlänningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Specialplanerare Vattulainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.10.2001

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.10.2001 Avslutats PR 119/2001
Beslut

Ärendet remitterades till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande
ApUB 12/2001 rd
Klart

04.12.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2001

Plenarprotokoll
PR 147/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2001 Avslutats PR 149/2001
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2001 Avslutats PR 150/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot dess 7 och 27 § blir tillbörligen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.02.2002

​​​​