RP 195/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av marktäktslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av marktäktslagen

Stadfäst

26.05.2000

Ikraftträdande

15.06.2000

Författningssamlingen
495/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av marktäktslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 3/2000 rd
Klart

13.04.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i regeringens proposition godkänns med ändringar och att lagförslaget i lagmotionen LM 20/2000 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.04.2000

Plenarprotokoll
PR 54/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.4.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.04.2000 Avslutats PR 56/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.05.2000 Avslutats PR 60/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.05.2000

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​