Riksdagsärenden RP 197/2006

RP 197/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pension för företagare och till vissa lagar, som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1272/2006
Beslut

Godkänts

2. Lag om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1273/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1274/2006
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1275/2006
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1276/2006
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1277/2006
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1278/2006
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1279/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om pension för företagare

2. Lag om införande av lagen om pension för företagare

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

5. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

6. Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

7. Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

8. Lag om ändring av 1 kap. 3 § i företagshälsovårdslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

13.10.2006

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Wuorenjuuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.10.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.10.2006 Avslutats PR 102/2006 24
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 38/2006 rd
Klart

17.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2006

Plenarprotokoll
PR 117/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.11.2006 Avslutats PR 118/2006 17
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.11.2006 Avslutats PR 121/2006 21
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2006