Riksdagsärenden RP 200/2000

RP 200/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrerat partnerskap

(Partnerskapslagen )

Beslut

1. Lag om registrerat partnerskap

Stadfäst

09.11.2001

Ikraftträdande

01.03.2002

Författningssamlingen
950/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om registrerat partnerskap

Lämnats till riksdagen

Datum

15.12.2000

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Helin

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.12.2000

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.02.2001 Avslutats PR 7/2001 3
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 15/2001 rd
Klart

18.06.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns

Reservationer

I betänkandet ingår 5 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 15/2001 rd
Klart

30.03.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.09.2001

Plenarprotokoll
PR 94/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 19.09.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.09.2001 Avbrutits PR 96/2001 1
21.09.2001 Avslutats PR 99/2001 1
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.09.2001 Avbrutits PR 101/2001 2
28.09.2001 Avslutats PR 105/2001 1 1
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning beträffande 10 § 2 mom. blir tillbörligen beaktad.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.10.2001

​​​​​​​