RP 200/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Stadfäst

03.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1042/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Colliander

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2004 Avslutats PR 109/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 24/2004 rd
Klart

16.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2004

Plenarprotokoll
PR 122/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2004 Avslutats PR 123/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2004

Referenser till EU-dokument