Riksdagsärenden RP 209/2000

RP 209/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om folkhälsoinstitutet

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om folkhälsoinstitutet

Stadfäst

06.04.2001

Ikraftträdande

01.05.2001

Författningssamlingen
327/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om folkhälsoinstitutet

Lämnats till riksdagen

Datum

21.12.2000

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Katajamäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 9
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 2/2001 rd
Klart

09.02.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.02.2001

Plenarprotokoll
PR 8/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.02.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.02.2001 Avslutats PR 10/2001 4
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.02.2001 Avslutats PR 11/2001 4
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.03.2001

​​​​​​​