Riksdagsärenden RP 213/2000

RP 213/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen

Beslut

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.09.2001

Författningssamlingen
654/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.09.2001

Författningssamlingen
655/2001
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

3. Lag om ändring av 2 kap. 9 b § lagen om verkställighet av straff

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.09.2001

Författningssamlingen
656/2001
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 5 § lagen om rannsakningsfängelse

Stadfäst

13.07.2001

Ikraftträdande

01.09.2001

Författningssamlingen
657/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om ändring av 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

28.12.2000

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 13
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 13/2001 rd
Klart

08.06.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar att ett nytt tredje och fjärde lagförslag godkänns att lagmotionerna LM 106/1999 rd LM 70/2000 rd LM 90/2000 rd och LM 140/2000 rd förkastas, att åtgärdsmotion AM 123/2000 rd avböjs och att två uttalanden godkänns

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.06.2001

Plenarprotokoll
PR 76/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.06.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.06.2001 Avbrutits PR 77/2001 3
15.06.2001 Avslutats PR 81/2001 2 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.06.2001 Avslutats PR 83/2001 8
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.06.2001

​​​​​​​