Riksdagsärenden RP 214/2013

RP 214/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till miljöskyddslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Miljöskyddslag

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
527/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av avfallslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
528/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om parkeringsövervakning

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
529/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 3 § i gruvlagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
530/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av vattenlagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
531/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 48 § i räddningslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
532/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
533/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 3 § i avfallsskattelagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
534/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 1 kap. 7 § i miljöskyddslagen för sjöfarten

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
535/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 87 § i luftfartslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
536/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
537/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 3 § i dammsäkerhetslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
538/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 28 § i narkotikalagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
539/2014
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 14 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
540/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av 5 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
541/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av 1 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
542/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

17. Lag om ändring av 3 § i lagen om gödselfabrikat

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
543/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

18. Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
544/2014
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 17 § i begravningslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
545/2014
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 5 § i lagen om vattentjänster

Beslut

Förkastats

21. Lag om ändring av 5 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
546/2014
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 134 § i markanvändnings- och bygglagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
547/2014
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 53 och 57 § i naturvårdslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
548/2014
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 21 § i sjötrafiklagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
549/2014
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 30 § i terrängtrafiklagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
550/2014
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 23 § i gentekniklagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
551/2014
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 2 § i havsskyddslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
552/2014
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av hälsoskyddslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
553/2014
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 4 § i lagen om transport av farliga ämnen

Beslut

Förkastats

30. Lag om ändring av 5 § i kemikalielagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
554/2014
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 5 a § i marktäktslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
555/2014
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
556/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

33. Lag om ändring av 48 kap. 1 och 3 § i strafflagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
557/2014
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
558/2014
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 71 § i livsmedelslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
559/2014
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av 32 § i konsumentsäkerhetslagen

Stadfäst

27.06.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
560/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Miljöskyddslag

2. Lag om ändring av avfallslagen

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om parkeringsövervakning

4. Lag om ändring av 3 § i gruvlagen

5. Lag om ändring av vattenlagen

6. Lag om ändring av 48 § i räddningslagen

7. Lag om ändring av lagen om utsläppshandel

8. Lag om ändring av 3 § i avfallsskattelagen

9. Lag om ändring av 1 kap. 7 § i miljöskyddslagen för sjöfarten

10. Lag om ändring av 87 § i luftfartslagen

11. Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

12. Lag om ändring av 3 § i dammsäkerhetslagen

13. Lag om ändring av 28 § i narkotikalagen

14. Lag om ändring av 14 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

15. Lag om ändring av 5 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

16. Lag om ändring av 1 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter

17. Lag om ändring av 3 § i lagen om gödselfabrikat

18. Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

19. Lag om ändring av 17 § i begravningslagen

20. Lag om ändring av 5 § i lagen om vattentjänster

21. Lag om ändring av 5 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

22. Lag om ändring av 134 § i markanvändnings- och bygglagen

23. Lag om ändring av 53 och 57 § i naturvårdslagen

24. Lag om ändring av 21 § i sjötrafiklagen

25. Lag om ändring av 30 § i terrängtrafiklagen

26. Lag om ändring av 23 § i gentekniklagen

27. Lag om ändring av 2 § i havsskyddslagen

28. Lag om ändring av hälsoskyddslagen

29. Lag om ändring av 4 § i lagen om transport av farliga ämnen

30. Lag om ändring av 5 § i kemikalielagen

31. Lag om ändring av 5 a § i marktäktslagen

32. Lag om ändring av 18 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden

33. Lag om ändring av 48 kap. 1 och 3 § i strafflagen

34. Lag om ändring av lagen om avhjälpande av vissa miljöskador

35. Lag om ändring av 71 § i livsmedelslagen

36. Lag om ändring av 32 § i konsumentsäkerhetslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

19.12.2013

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Rahnasto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.12.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.2014 Avslutats PR 6/2014 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 3/2014 rd
Klart

04.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3-6 och 8-13, 18 och 19, 21-28, 30 och 31 samt 33-36 utan ändringar, förkastar lagförslag 20 och 29, godkänner lagförslag 1, 2, 7, 14-17 och 32 med ändringar och godkänner 3 uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 10/2014 rd
Klart

24.04.2014

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 7/2014 rd
Klart

01.04.2014

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 18/2014 rd
Klart

30.04.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 19/2014 rd
Klart

15.05.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.06.2014

Plenarprotokoll
PR 63/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.06.2014 Avbrutits PR 64/2014 6
11.06.2014 Avslutats PR 65/2014 2 1,2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-19, 21-28 och 30-36 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 20 och 29 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.06.2014 Avslutats PR 67/2014 17
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-19, 21-28 och 30-36 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 20 och 29 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 13 § och 172 § 1 mom. 1 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.06.2014

Referenser till EU-dokument