Riksdagsärenden RP 215/2000

RP 215/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statliga exportgarantier

Beslut

1. Lag om statliga exportgarantier

Stadfäst

23.05.2001

Ikraftträdande

01.07.2001

Författningssamlingen
422/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 1 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Stadfäst

23.05.2001

Ikraftträdande

01.07.2001

Författningssamlingen
423/2001
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 4 § lagen om statsgarantifonden

Stadfäst

23.05.2001

Ikraftträdande

01.07.2001

Författningssamlingen
424/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om statliga exportgarantier

Lämnats till riksdagen

Datum

19.01.2001

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Immonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2001 Avslutats PR 3/2001 15
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 5/2001 rd
Klart

25.04.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första lagförslaget godkänns med ändringar och att ett nytt andra och tredje lagförslag godkänns.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 2/2001 rd
Klart

14.02.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.04.2001

Plenarprotokoll
PR 49/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.05.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.05.2001 Avslutats PR 50/2001 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.05.2001 Avslutats PR 54/2001 2
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkning med anledning av garantierna för god förvaltning och rättssäkerheten blir tillbörligen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.05.2001

​​​​​​​