Riksdagsärenden RP 227/1997

RP 227/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen

Beslut

1) Lag om ändring av elmarknadslagen

Stadfäst

15.05.1998

Ikraftträdande

01.09.1998

Författningssamlingen
332/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av elmarknadslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

21.11.1997

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

överinspektör Kuusio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.1997

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.11.1997 Avslutats PR 148/1997

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 4/1998 rd
Klart

13.03.1998

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.03.1998

Plenarprotokoll
PR 29/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.03.1998 Avslutats PR 31/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.03.1998 Avslutats PR 33/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.03.1998 Avslutats PR 35/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.03.1998

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​