RP 242/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
634/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
635/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
636/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
637/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
638/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
639/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av familjepensionslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
640/2003
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
641/2003
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 7 och 18 § lagen om rehabiliteringspenning

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
642/2003
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 15 och 27 § sjukförsäkringslagen

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
643/2003
Beslut

Godkänts

11. Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Stadfäst

27.06.2003

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
644/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

3. Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

4. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

5. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

6. Lag om ändring av folkpensionslagen

7. Lag om ändring av familjepensionslagen

8. Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

9. Lag om ändring av 7 och 18 § lagen om rehabiliteringspenning

10. Lag om ändring av 15 och 27 § sjukförsäkringslagen

11. Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Haikarainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.11.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2002 Avslutats PR 128/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 58/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3 och 7-10 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1, 2, 4-6 och 11 godkänns med ändringar , att lagmotionerna LM 40/1999 rd, LM 11/2000 rd, LM 33/2000 rd, LM 40/2000 rd, LM 23/2001 rd, LM 96/2001 rd, LM 122/2002 rd, LM 163/2002, LM 165/2002 rd och LM 184/2002 rd förkastas och att åtgärdsmotionerna AM 5/2000 rd, AM 39/2000 rd, AM 104/2000 rd, AM 105/2000 rd, AM 146/2000 rd, AM 192/2000 rd, AM 46/2001 rd, AM 79/2001 rd, AM 158/2001 rd och AM 19/2002 rd förkastas och att fem uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 60/2002 rd
Klart

20.12.2002

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets utlåtande
ApUU 23/2002 rd
Klart

09.01.2003

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.2003 Avbrutits PR 201/2002
14.02.2003 Avslutats PR 205/2002 6-18
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2003 Avbrutits PR 208/2002
18.02.2003 Avslutats PR 209/2002 4-7
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkningar om 7 b § och 22 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i det första lagförslaget beaktas på lämpligt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.06.2003

​​​​