Riksdagsärenden RP 244/1997

RP 244/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

Beslut

1) Lag om komplettering av rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

Stadfäst

09.04.1998

Ikraftträdande

15.04.1998

Författningssamlingen
265/1998
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om komplettering av rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

Lämnats till riksdagen

Datum

16.01.1998

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kaukoranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.1998

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1998 Avslutats PR 5/1998

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 4/1998 rd
Klart

13.03.1998

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 5/1998 rd
Klart

20.02.1998

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.03.1998

Plenarprotokoll
PR 29/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.03.1998 Avslutats PR 31/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.03.1998 Avslutats PR 33/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.03.1998 Avslutats PR 35/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.03.1998

​​​​​​​