Riksdagsärenden RP 245/1997

RP 245/1997 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem

Beslut

1) Av vissa bestämmelser i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem

Stadfäst

10.07.1998

Ikraftträdande

01.05.1999

Författningssamlingen
505/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Av vissa bestämmelser i Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem

Lämnats till riksdagen

Datum

30.01.1998

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Chefen för EU-sekretariatet Kosonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.1998

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1998 Avslutats PR 7/1998

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 8/1998 rd
Klart

09.06.1998

Förslag till beslut

Godkänts

Utlåtanden

Stora utskottets utlåtande
StoUU 1/1998 rd
Klart

29.05.1998

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 10/1998 rd
Klart

27.03.1998

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Lagutskottets utlåtande
LaUU 4/1998 rd
Klart

05.06.1998

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande åsikter

Statsutskottets utlåtande
StaUU 17/1998 rd
Klart

29.04.1998

Förvaltningsutskottets utlåtande
FvUU 6/1998 rd
Klart

03.04.1998

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Trafikutskottets utlåtande
TrUU 5/1998 rd
Klart

17.03.1998

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 6/1998 rd
Klart

05.03.1998

Kulturutskottets utlåtande
KuUU -/1998 *) rd
Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 2/1998 rd
Klart

13.03.1998

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 8/1998 rd
Klart

16.04.1998

Arbetspolitiska utskottets utlåtande
ApUU 4/1998 rd
Klart

10.03.1998

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 3/1998 rd
Klart

06.03.1998

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.06.1998

Plenarprotokoll
PR 82/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.06.1998 Avslutats PR 87/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.06.1998 Avslutats PR 88/1998
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.1998 Avslutats PR 90/1998 8

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.06.1998

​​​​​​​