Riksdagsärenden RP 257/2014

RP 257/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen

Beslut

1. Lag om ändring av miljöskyddslagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
423/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av marktäktslagen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.07.2015

Författningssamlingen
424/2015
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen

Stadfäst

10.04.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
425/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av miljöskyddslagen

2. Lag om ändring av marktäktslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

20.11.2014

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Rahnasto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.11.2014 Avslutats PR 118/2014 12
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 20/2014 rd
Klart

04.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar, godkänner ett nytt lagförslag 3 och förkastar åtgärdsmotion AM 8/2012 rd och AM 35/2014 rd.

Utlåtanden

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 44/2014 rd
Klart

16.01.2015

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 43/2014 rd
Klart

10.12.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.02.2015

Plenarprotokoll
PR 150/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.02.2015 Avslutats PR 151/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.02.2015 Avslutats PR 154/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.02.2015

Andra samtidigt behandlade ärenden