RP 258/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1410/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1411/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 43 § i lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1412/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 35 § i gymnasielagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1413/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1414/2014
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1415/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1416/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1417/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om upphävande av 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 26 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1418/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

2. Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

3. Lag om ändring av 43 § i lagen om grundläggande utbildning

4. Lag om ändring av 35 § i gymnasielagen

5. Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård

6. Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning

7. Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen

8. Lag om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

9. Lag om upphävande av 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 26 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kotaniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

25.11.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2014 Avslutats PR 118/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 15/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och godkänner ett uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2014

Plenarprotokoll
PR 124/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avbrutits PR 130/2014
16.12.2014 Avslutats PR 131/2014 11
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.12.2014

​​​​