RP 268/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för Europeiska unionens militära stab och för den militära och civila personalen vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande

Stadfäst

23.06.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
488/2005
Fördragsserien
72/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer

Stadfäst

23.06.2005

Författningssamlingen
489/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor

Stadfäst

23.06.2005

Författningssamlingen
490/2005
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Avtal mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens institutioner, för de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Eus förfogande i detta sammanhang

Förordningen träder i kraft

20.07.2005

Författningssamlingen
546/2005
Fördragsserien
86/2005
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

20.07.2005

Författningssamlingen
546/2005
Beslut

Godkänts

2. Förklaring, avgiven i samband med godkännandet av avtalet, enligt vilken Finland anser att artikel 17 i avtalet om status för Europeiska unionens styrkor inte innebär någon rätt för den sändande statens domstolar att utöva jurisdiktion på Finlands territorium

Fördragsserien
73/2005
Beslut

Godkänts

Fördragsserien
73/2005
Beslut

Godkänts

3. Avtal mellan Europeiska unionens medlemsstater om skadeståndskrav från en medlemsstat på en annan medlemsstat för skada på tillgångar som ägs av staten och som används eller drivs av den eller personskada eller dödsfall bland militär eller civil personal vid dess styrkor i samband med en EU-ledd krishanteringsoperation

Beslut

Godkänts

4. Det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor

5. Hänvisning till den förklaring som avgavs av Finland i samband med ratificeringen av avtalet, enligt vilken det finska godkännandet av behörigheten hos militära myndigheter i den sändande staten enligt artikel VII i avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor avser inte utövande på finskt territorium av domsrätt som utgår från domstol i den sändande staten

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för Europeiska unionens militära stab och för den militära och civila personalen vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor

Internationella avtal i propositionen

1. Avtal mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens institutioner, för de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Eus förfogande i detta sammanhang

2. Förklaring, avgiven i samband med godkännandet av avtalet, enligt vilken Finland anser att artikel 17 i avtalet om status för Europeiska unionens styrkor inte innebär någon rätt för den sändande statens domstolar att utöva jurisdiktion på Finlands territorium

3. Avtal mellan Europeiska unionens medlemsstater om skadeståndskrav från en medlemsstat på en annan medlemsstat för skada på tillgångar som ägs av staten och som används eller drivs av den eller personskada eller dödsfall bland militär eller civil personal vid dess styrkor i samband med en EU-ledd krishanteringsoperation

4. Det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor

5. Hänvisning till den förklaring som avgavs av Finland i samband med ratificeringen av avtalet, enligt vilken det finska godkännandet av behörigheten hos militära myndigheter i den sändande staten enligt artikel VII i avtalet mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor avser inte utövande på finskt territorium av domsrätt som utgår från domstol i den sändande staten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kaukoranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 4/2005 rd
Klart

17.05.2005

Förslag till beslut

Se betänkandet.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 16/2005 rd
Klart

27.04.2005

Lagutskottets utlåtande
LaUU 3/2005 rd
Klart

18.03.2005

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 2/2005 rd
Klart

03.03.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.05.2005

Plenarprotokoll
PR 57/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.05.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.05.2005 Avslutats PR 58/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.2005 Avslutats PR 60/2005
Beslut

Riksdagen godkände förslagen i klämmarna 1-5 i utskottets betänkande samt lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke är nödvändigt för 1) det i Bryssel den 27 november 2003 ingångna avtalet EU-SOFA mellan Europeiska unionens medlemsstater, 2) ett uttalande om artikel 17 i avtalet, 3) det i Bryssel den 28 april 2004 ingångna avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater om avstående från skadeståndskrav, 4) det i Bryssel den 19 december 1997 upprättade andra tillläggsprotokollet till avtalet PfP SOFA mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred och 5) Finlands hänvisning till sitt tidigare uttalande om artikel VII i s.k. Nato SOFA i detta tilläggsprotokoll, att beslut om dessa fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.06.2005

​​​​