RP 280/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Stadfäst

27.05.2005

Ikraftträdande

10.06.2005

Författningssamlingen
362/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Specialplanerare Vattulainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2005 Avslutats PR 5/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 7/2005 rd
Klart

04.05.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 8/2005 rd
Klart

11.03.2005

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 3/2005 rd
Klart

01.04.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.05.2005

Plenarprotokoll
PR 52/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.05.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.05.2005 Avslutats PR 53/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.05.2005 Avslutats PR 55/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.05.2005

Referenser till EU-dokument

​​​​