Riksdagsärenden RP 319/1993

RP 319/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt till vissa därtill anslutna lagar

Beslut

1) Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
468/1994
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om ändring av byggnadslagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
469/1994
Beslut

Godkänts med ändringar

3) Lag om ändring av 16 kap. vattenlagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
470/1994
Beslut

Godkänts

4) Lag om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
471/1994
Beslut

Godkänts

5) Lag om ändring av kemikalielagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
472/1994
Beslut

Godkänts

6) Lag om ändring av 5 och 6 §§ marktäktslagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
473/1994
Beslut

Godkänts

7) Lag om ändring av gruvlagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
474/1994
Beslut

Godkänts

8) Lag om ändring av 24 § ellagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
475/1994
Beslut

Godkänts

9) Lag om ändring av lagen om allmänna vägar

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
476/1994
Beslut

Godkänts

10) Lag om ändring av luftfartslagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
477/1994
Beslut

Godkänts

11) Lag om ändring av 5 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
478/1994
Beslut

Godkänts

12) Lag om ändring av lagen om enskilda skogar

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
479/1994
Beslut

Godkänts

13) Lag om ändring av 2 § skogsförbättringslagen

Stadfäst

10.06.1994

Ikraftträdande

01.09.1994

Författningssamlingen
480/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

2) Lag om ändring av byggnadslagen

3) Lag om ändring av 16 kap. vattenlagen

4) Lag om ändring av lagen om miljötillståndsförfarande

5) Lag om ändring av kemikalielagen

6) Lag om ändring av 5 och 6 §§ marktäktslagen

7) Lag om ändring av gruvlagen

8) Lag om ändring av 24 § ellagen

9) Lag om ändring av lagen om allmänna vägar

10) Lag om ändring av luftfartslagen

11) Lag om ändring av 5 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

12) Lag om ändring av lagen om enskilda skogar

13) Lag om ändring av 2 § skogsförbättringslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

14.01.1994

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Tf. biträdande avdelningschef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Avslutats PR 3/1994 29

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 4/1994 rd
Klart

22.04.1994

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.04.1994

Plenarprotokoll
PR 33/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.1994 Avslutats PR 35/1994 872

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.05.1994 Avslutats PR 36/1994 880
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.05.1994 Avslutats PR 39/1994 1005 3

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.05.1994

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​