Riksdagsärenden RP 345/2014

RP 345/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om klienthandlingar inom socialvården och om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Beslut

1. Lag om klienthandlingar inom socialvården

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
254/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
255/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om klienthandlingar inom socialvården

2. Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Datum

18.12.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Jurist Penttilä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.01.2015 Avslutats PR 135/2014 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 47/2014 rd
Klart

17.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.02.2015

Plenarprotokoll
PR 156/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.02.2015 Avslutats PR 157/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.02.2015 Avslutats PR 160/2014 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.03.2015