RP 36/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens tryckericentrals besittning till ett nytt statsbolag samt om vissa uppgifter som åligger bolaget

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens tryckericentrals besittning till ett nytt statsbolag samt om vissa uppgifter som åligger bolaget

Stadfäst

14.10.1999

Ikraftträdande

15.10.1999

Författningssamlingen
947/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om upphävande av lagen om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens tryckericentrals besittning till ett nytt statsbolag samt om vissa uppgifter som åligger bolaget

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Vasiljeff

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 6/1999 rd
Klart

17.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.09.1999

Plenarprotokoll
PR 55/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.09.1999 Avslutats PR 58/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.09.1999

​​​​