Riksdagsärenden RP 379/1992

RP 379/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens säkerhetsfond och 55 § lagen om depositionsbankernas verksamhet

Beslut

1) Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

Stadfäst

08.03.1993

Ikraftträdande

11.03.1993

Författningssamlingen
246/1993
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om ändring av 55 § lagen om depositionsbankernas verksamhet

Stadfäst

08.03.1993

Ikraftträdande

11.03.1993

Författningssamlingen
247/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

2) Lag om ändring av 55 § lagen om depositionsbankernas verksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

05.02.1993

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Vilavaara

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.02.1993

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 50

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 1/1993 rd
Klart

19.02.1993

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 2/1993 rd
Klart

19.02.1993

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 1 avvikande åsikt

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.02.1993

Plenarprotokoll
PR 7/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.02.1993 Avslutats PR 8/1993 109

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.02.1993 Avslutats PR 9/1993 123 1, 2
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.02.1993 Avslutats PR 10/1993 128 1-3

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.02.1993

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, EkUB, 1

​​​​​​​