RP 47/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om adoption samt till godkännande av den europeiska konventionen om adoption av barn och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
21/2012
Beslut

Godkänts

2. Adoptionslag

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
22/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av äktenskapslagen

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
23/2012
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om registrerat partnerskap

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
24/2012
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
25/2012
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
26/2012
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
27/2012
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
28/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 13 § och 38 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Stadfäst

20.01.2012

Ikraftträdande

01.07.2012

Författningssamlingen
29/2012
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Europeisk konvention om adoption av barn, (reviderad), Strasbourg, 27.11.2008

Förordningen träder i kraft

01.07.2012

Författningssamlingen
388/2012
Fördragsserien
39/2012
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

01.07.2012

Författningssamlingen
388/2012
Fördragsserien
39/2012
Beslut

Godkänts

2. En reservation enligt artikel 27 stycke 1 i konventionen

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn

2. Adoptionslag

3. Lag om ändring av äktenskapslagen

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om registrerat partnerskap

5. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

6. Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om förvaltningsdomstolarna

7. Lag om ändring av 4 a och 6 § i straffregisterlagen

8. Lag om ändring av strafflagen

9. Lag om ändring av 13 § och 38 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Internationella avtal i propositionen

1. Europeisk konvention om adoption av barn, (reviderad), Strasbourg, 27.11.2008

2. En reservation enligt artikel 27 stycke 1 i konventionen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Antila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2011

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2011 Avförts PR 49/2011
11.10.2011 Avförts PR 50/2011
12.10.2011 Avförts PR 51/2011
13.10.2011 Avslutats PR 52/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 9/2011 rd
Klart

30.11.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner konventionen i propositionen, godkänner att en reservation görs enligt artikel 27.1 i konvetionen, godkänner lagförslag 1, 3-7 och 9 utan ändringar, godkänner lagförslag 2 och 8 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 15/2011 rd
Klart

22.11.2011

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 11/2011 rd
Klart

17.11.2011

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2011

Plenarprotokoll
PR 78/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2011 Avbrutits PR 79/2011
02.12.2011 Avslutats PR 80/2011 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2011 Avslutats PR 81/2011
Beslut

Riksdagen godkände konventionen och reservationen. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anser att riksdagens samtycke krävs för att anta konventionen i propositionen och för att göra en reservation enligt propositionen, att besluten kan fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2011

​​​​