RP 77/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1120/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av om pension för arbetstagare

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1121/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1122/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1123/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 48 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1124/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

2. Lag om ändring av om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

4. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

5. Lag om ändring av 48 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Avdelningschef Pukkila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.06.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.06.2006 Avslutats PR 70/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 31/2006 rd
Klart

07.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 5 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1-4 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2006

Plenarprotokoll
PR 113/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2006 Avslutats PR 114/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2006 Avslutats PR 117/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 76/2006 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.11.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​