RP 88/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna, lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt av vissa andra lagar som har samband med dem

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1068/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1069/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 5 a - 5 c § i barnskyddslagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1070/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1071/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 46 § i lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1072/2005
Beslut

Godkänts

6. Lag om upphävande av 18 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1073/2005
Beslut

Godkänts

7. Lag om upphävande av 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1074/2005
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 6 a § i teater- och orkesterlagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1075/2005
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av museilagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1076/2005
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1077/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

2. Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

3. Lag om upphävande av 5 a - 5 c § i barnskyddslagen

4. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

5. Lag om ändring av 46 § i lagen om yrkesutbildning

6. Lag om upphävande av 18 § 2 mom. i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

7. Lag om upphävande av 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen

8. Lag om ändring av 6 a § i teater- och orkesterlagen

9. Lag om ändring av museilagen

10. Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Sulonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.09.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.09.2005 Avslutats PR 86/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 24/2005 rd
Klart

30.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2, 3 och 5-10 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 4 godkänns med ändringar, att lagmotionerna LM 91/2005 rd och LM 98/2005 rd förkastas och att fyra uttalanden godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 10/2005 rd
Klart

08.11.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 11/2005 rd
Klart

12.10.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2005

Plenarprotokoll
PR 129/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2005 Avbrutits PR 132/2005
08.12.2005 Avslutats PR 133/2005 4-16
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.12.2005 Avbrutits PR 136/2005
13.12.2005 Avslutats PR 137/2005 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​