Riksdagsärenden VLF 3/2011

VLF 3/2011 rd

Vilande förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Obs!

Talmanskonferensens förteckning TKF 1/2011 rd

Tidigare behandling i riksdagen

Beslut

1. Lag om ändring av Finlands grundlag

Stadfäst

04.11.2011

Ikraftträdande

01.03.2012

Författningssamlingen
1112/2011
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om militär krishantering

Stadfäst

04.11.2011

Ikraftträdande

01.03.2012

Författningssamlingen
1113/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

En behandling

Behandlingen avslutad

Vilande lagförslag

1. Lag om ändring av Finlands grundlag

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om militär krishantering

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.09.2011 Avslutats PR 32/2011 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 3/2011 rd
Klart

12.10.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.10.2011

Plenarprotokoll
PR 53/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.10.2011.

En behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.10.2011 Avbrutits PR 55/2011 1
21.10.2011 Avslutats PR 57/2011 1 1
Beslut

Riksdagen hade behandlat lagförslagen enligt 73 § 1 mom. i grundlagen och godkände dem med den kvalificerade majoritet som anges i lagrummet. Behandlingen av lagförslagen i en behandling avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

73 § 1 mom. grundlagen

Riksdagens skrivelse

Datum

27.10.2011

Skrivelse
RSk 16/2011 rd