EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 22/2014 rd

EkUB 22/2014 rd - RP 238/2014 rd

Granskad version 2.0

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 18 november 2014 regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (RP 238/2014 rd) till ekonomiutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

regeringsråd Anna Sotaniemi, kommunikationsministeriet

direktör Tuulia Lepistö, Energimyndigheten

direktör Matti Tupamäki, Trafiksäkerhetsverket Trafi

direktör för hållbar utveckling Kati Ihamäki, Finnair Abp

Dessutom har skriftligt yttrande lämnats av

 • arbets- och näringsministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart ändras så att den harmonierar med Europeiska unionens lagstiftning. Med den föreslagna lagen ändras temporärt den gällande lagens tillämpningsområde och bestämmelserna om 2013 års rapportering om utsläpp och om överlämnande av utsläppsrätter. Lagens bestämmelser om ändringssökande föreslås bli ändrade så att de omfattar förfarandet med omprövningsbegäran och besvärstillstånd. I lagen görs också vissa ändringar av teknisk natur. Lagen avses träda i kraft under början av 2015. Den ändring som gäller lagens tillämpningsområde föreslås vara i kraft till utgången av 2016 och den ska tillämpas på skyldigheter som gäller utsläpp som uppkommit redan 2013.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslaget, men med smärre ändringar.

Propositionen syftar till en harmonisering av den nationella lagstiftningen med de ändrade EU-bestämmelserna om handel med utsläppsrätter för luftfart. [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014 och kommissionens förordning 1123/2013.] I lagens bestämmelser om ändringssökande föreslås dessutom ändringar som grundar sig på det övergripande projektet för harmonisering av den nationella lagstiftningen om förfarandet med omprövningsbegäran och besvärstillstånd. Vidare innehåller propositionen enskilda preciseringar av teknisk natur.

Ekonomiutskottet menar att de föreslagna ändringarna är motiverade. De centrala ändringarna anknyter till lagens tillämpningsområde och baserar sig på sådana ändringar i EU-regelverket som inte medger nationell rörelsefrihet. Den viktigaste ändringen innebär att handeln med utsläppsrätter för luftfarten fram till utgången av 2016 begränsas så att den enbart gäller flyg inom EES-området (2 § 5 mom.). Ändringen är ett svar på den kritik som riktats mot EU av tredjeländer och som anknyter till att EU ensidigt inkluderat samtliga flyt till och från EU-området i systemet med handel med utsläppsrätter.

Utskottet anser att ändringarna i EU-bestämmelserna har tagits in i propositionen på behörigt sätt. Utskottet betonar dock att en mer begränsad handel med utsläppsrätter i det rådande stränga konkurrensläget inom luftfarten medför en ytterligare ekonomisk börda för flygbolagen i EES-området, vilket är ägnat att snedvrida den internationella konkurrensen. I viss mån snedvrids också konkurrensen mellan flygbolagen i EES-området, eftersom de nya bestämmelserna i någon utsträckning gynnar flygbolag med många flyg till destinationer utanför EES-området. Utskottet hoppas därför på snabba framsteg i de förhandlingar som förs inom den internationella organisationen för civil luftfart ICAO (International Civil Aviation Organisation) om en mekanism för att minska utsläppen från lufttrafiken.

I betänkandet ingår två ändringsförslag som gäller lagens ingress. I ingressen stryks hänvisningen till det inledande stycket i 9 § 1 mom., som inte ska ändras, och dessutom ska det föreslås att 27 § ska ändras och inte upphävas.

Utskottets förslag till beslut

Riksdagen

godkänner lagförslaget enligt propositionen men ingressen med följande ändringar:

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010) (utesl.) 28 §,

ändras 2 § 1 och 2 mom., 3 § 1 och 7 punkten, 4 § 3 punkten, 7 § 3 mom., 8 § 1 och 2 mom., 9 § (utesl.) 3 mom., 11 § 2 mom., 12 § 1 mom., 14 §, 16 § 2 och 3 mom., 17 § 1 mom., 18–21 §, rubriken för 24 § och 24 § 2 mom. samt 25—27 §,

av dem 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1319/2011 samt 24 § 2 mom. (utesl.) och 19 § sådana de lyder i lag 1319/2011, samt

fogas till 2 § temporärt ett nytt 5 mom. och till 11 § ett nytt 7 mom. som följer:

_______________

Helsingfors den 3 december 2014

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Mauri Pekkarinen /cent
 • vordf. Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • medl. Lars Erik Gästgivars /sv
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Johanna Karimäki /gröna
 • Jukka Kärnä /sd
 • Jari Myllykoski /vänst
 • Martti Mölsä /saf
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /cent
 • Kaj Turunen /saf
 • Harry Wallin /sd

Sekreterare var

utskottsråd Tuula Kulovesi

​​​​