FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE  22/2007 rd

FiUB 22/2007 rd - RP 131/2007 rd RP 156/2007 rd

Granskad version 2.1

Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007

Regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 6 november 2007 en proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007 (RP 131/2007 rd) till finansutskottet för beredning.

Dessutom remitterade riksdagen den 27 november 2007 en proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 156/2007 rd) till finansutskottet.

Utskottet behandlade propositionerna gemensamt och lämnar ett gemensamt betänkande om dem.

Tilläggsbudgetmotioner

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande tilläggsbudgetmotioner, som remitterades till utskottet den 8 november 2007.

TBM 24/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för fler domartjänster vid högsta domstolen 25.10.21

TBM 25/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för fler domartjänster vid högsta förvaltningsdomstolen 25.10.22

TBM 26/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för fler domartjänster vid underrätterna, hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolen  25.10.23

TBM 27/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för åklagarväsendets omkostnader  25.60.21

TBM 28/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för polisens omkostnader 26.75.21

TBM 29/2007 rd Markus Mustajärvi /vänst  Anslag för finansieringsunderstöd enligt prövning till krisdrabbade kommuner i Lappland och till Kemijärvi stad  26.97.34

TBM 30/2007 rd Päivi Räsänen /kd  Anslag för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning 26.97.34

TBM 31/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning 26.97.34

TBM 32/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för att vårda ungskog, flishugga och ta till vara energivirke och förnya skog  30.60.44

TBM 33/2007 rd Kari Kärkkäinen /kd m.fl. Anslag för en väg för gång-, cykel- och mopedtrafik längs Sorsakoskentie i Leppävirta 31.24.21

TBM 34/2007 rd Lyly Rajala /saml  Anslag för fortsatt ombyggnad av riksväg 20 (Kuusamovägen) fram till Ylikiiminkivägens korsning  31.24.21

TBM 35/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för basväghållning  31.24.21

TBM 36/2007 rd Kari Kärkkäinen /kd m.fl. Anslag för nya järnvägsöverbyggnader  31.40.21

TBM 37/2007 rd Timo Soini /saf m.fl. Anslag för basbanhållning  31.40.21

TBM 38/2007 rd Timo Soini /saf  Anslag till kommuner för att ersätta kostnaderna för extra skolskjutsar på grund av vargfara 31.60.63

TBM 39/2007 rd Raija Vahasalo /saml  Anslag för startpeng i Nyland  34.06.51

TBM 40/2007 rd Bjarne Kallis /kd m.fl. Minskat anslag för nettoamorteringar på statsskulden  37.01.94

Beredning i delegation

Ärendet har enligt sakinnehåll beretts i finansutskottets alla delegationer.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmän motivering

Enligt vad utskottet har erfarit har man redan när den ordinarie budgeten gjordes upp vetat om anslagsökningarna i tilläggsbudgetpropositionen, t.ex. för polisväsendets utgifter för Schengensystemet.

I 84 § 1 mom. i grundlagen föreskrivs det att uppskattningar av de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna ska tas in i statsbudgeten och dessutom ska där anges ändamålen för anslagen och övriga budgetmotiveringar tas in. Enligt paragrafmotiveringen bör budgeten innefatta fullständiga uppskattningar av alla kända årliga inkomster och av anslagen för alla kända utgifter.

Utskottet betonar att förpliktelsen i grundlagen ska beaktas i budgeteringen. Om fullständighetsprincipen inte följs, inskränker det också riksdagens grundlagsfästa budgetmakt, menar utskottet.

Detaljmotivering

ANSLAG

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

97 Understöd åt kommuner

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)

På momentet föreslås ett tilläggsanslag om 3,5 miljoner euro för att stödja kommuner i en särskilt svår ekonomisk situation och ett tilläggsanslag om 1 miljon euro för de extra kostnader som föranleds av skottdramat i Jokela skolcentrum i Tusby kommun. Anslaget stiger till totalt 19 miljoner euro, mot 28,5 miljoner euro i fjol.

Även om den kommunala ekonomin sett till hela landet har förbättrats, fanns det enligt bokslutsuppgifterna fortfarande ganska många kommuner med negativt årsbidrag (79 kommuner) 2006. Ett negativt årsbidrag är fortfarande typiskt för kommuner med ett mindre befolkningsunderlag än i snitt, inte minst sådana som har färre än 6 000 invånare. Bland dem finns det 61 kommuner med negativt årsbidrag. I 236 kommuner ökade upplåningen dessutom med sammanlagt 630 miljoner euro mot året innan.

Under 2007 lämnade 143 kommuner in ansökningar om finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning, till ett totalbelopp av 141 miljoner euro. Ministeriet bereder ett beslut om hur pengarna ska fördelas och räknar med att kunna bistå omkring 50 kommuner med hjälp av det tillgängliga anslaget.

Utskottet understryker att differentieringstrenden i den kommunala ekonomin, det faktum att understöden knyts allt fastare samman med reformer av kommunernas strukturer och serviceproduktion och att anslaget delvis används till stöd för orter som genomför en strukturomvandling, kräver att anslaget höjs mer än vad som föreslås i tilläggsbudgetpropositionen.

Utskottet ökar momentet med 2 000 000 euro.

Momentet får följande lydelse:

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 500 000 euro.

(Stycke 2 som i RP 131/2007 rd)

(Stycke 3 som i RP 156/2007 rd)

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

90 Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Minskningen av det finansiella bidraget till Europeiska unionen har justerats utifrån EU:s sjunde tilläggsbudget. Enligt uppgift från finansministeriet har det ursprungliga avdraget på 98 000 000 euro visat sig vara för stort. Därför ökas momentet med 30 000 000 euro.

Momentet får följande lydelse:

Från anslaget under momentet avdras 68 000 000 euro.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40 Fiskeri-, vilt- och renhushållning

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

På momentet föreslås ett tilläggsanslag om 800 000 euro. Genom tillägget höjs anslaget till 3,1 miljoner euro från 2,3 miljoner euro, som anslaget varit i flera år. Anslaget får användas bl.a. för att ersätta skador som orsakats av stora landrovdjur och för att hindra skador som dessa djur och sälar i havet ger upphov till.

Rovdjursskadorna följer inte systematiskt utvecklingen av rovdjursstammen och därför är det besvärligt att bedöma skadorna på förhand. Inte minst de ökade järvskadorna inom vissa nordliga renbetesområden har varit omöjliga att förutspå.

Renskadorna kommer förmodligen att uppgå till fler än 4 400 individer i år mot omkring 3 300 i fjol. Det betyder skadeersättningar om ca 3 miljoner euro enbart till rennäringen.

Inom renbetesområdet kan man genom jakt minska de skador som varg, björn och lo ger upphov till, men järvbeståndet tål inte att beskattas på grund av järvens långsamma fortplantning och relativa fåtalighet. Dessutom är de stora rovdjuren strängt skyddade arter enligt EU:s habitatdirektiv. Trots att EU-kommissionens påståenden om att Finland handlar i strid med åtagandena om jakt i habitatdirektivet huvudsakligen blev tillbakavisade, kan vi inte öka jakten på stora rovdjur i stor skala för att minska de ökade skadorna.

Det är bra att jord- och skogsbruksministeriet undersöker genom vilka åtgärder skadorna på ren som orsakas av stora rovdjur kan minskas och orsakerna till de exceptionellt stora järvskadorna. Åtgärderna hjälper ändå inte upp situationen just nu.

Utskottet anser att anslaget inte räcker till och ökar det med 330 000 euro.

Momentet får följande lydelse:

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 130 000 euro.

(Stycke 2 som i RP 131/2007 rd)

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24 Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)

På momentet föreslås ett tillägg på 2,9 miljoner euro, varav 2,5 miljoner euro är tänkt för projekt för bättre säkerhet på gång-, cykel- och mopedvägar. Finansieringen har samband med ett temaprojekt som inleddes under den föregående regeringen och som avser att förbättra skolvägsförhållandena i landsbygdstätorter. De totala kostnaderna för temaprojektet uppskattas till 30 miljoner euro och hittills har omkring hälften finansierats.

Det är viktigt och motiverat att bygga gång-, cykel- och mopedvägar bl.a. för att förbättra säkerheten på barns skolvägar och i trafiken och för att öka barns och vuxnas intresse för vardagsmotion och spontan motion. Enligt vissa utredningar behövs det omkring 5 000 km nya gång-, cykel- och mopedvägar, men kommunernas och Vägförvaltningens gemensamma finansiering räcker bara till för omkring 100 km per år.

Trafiksäkerheten kan också förbättras genom s.k. regionala investeringar. I årets budget anvisades bara omkring 15 miljoner euro för regionala investeringar. Det är knappt hälften av anslagen 2006. Det finns gott om regionala investeringsbehov i alla vägdistrikt, men bara några få kan genomföras per år.

Raittijärvi ödemarksby i Enontekis kommun saknar landsvägsförbindelse, och den enda förbindelsen är en stig på omkring 35 km och ett snöskoterspår vintertid. Både stigen och spångarna är i dåligt skick. Det är motiverat att upprusta stigen, för den är en viktig förbindelse för rennäringen inom den lapska armens renbeteslag och för byns invånare. Kostnaderna för upprustningen uppskattas till 700 000 euro.

Utskottet ökar momentet med 15 500 000 euro för byggande av gång-, cykel- och mopedvägar och för småskaliga regionala investeringar som förbättrar säkerheten på dessa vägar. Anslaget ska också användas för att upprusta stigen i Reittijärvi.

Momentet får följande lydelse:

Under momentet beviljas ett tillägg om 18 411 000 euro.

30 Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Utskottet har informerats om att vattenledernas standard och skick inte i alla delar uppfyller de krav som vattentrafiken ställer. Många farleder har grundats upp och det finns också strukturella brister i säkerhetsanordningarna. De undermåliga farlederna urholkar trafiksäkerheten. Dessutom gör de uppgrundade farlederna stor ekonomisk skada. Redan ett 30 cm mindre farledsdjup kan minska ett fartygs lastkapacitet med 10—15 procent och höja transportkostnaderna för ett fartygsbesök med tiotalstusen euro.

I ett betänkande från den trafikpolitiska ministerarbetsgruppen 2004 (KM:s publikation 7/2004) ingick åtta temaprojekt, av vilka ett gällde bättre säkerhet i havs- och insjöleder. De totala kostnaderna uppskattades till 8 miljoner euro. Projektet är det enda temaprojektet som man ännu inte ens har börjat verkställa.

Utskottet påpekar att vattenledsunderhållet är nödvändigt både för trafiksäkerheten och vår konkurrenskraft. Därför måste vi se till att stärka resurserna för farledsunderhåll.

Utskottet uppmärksammar vidare att kostnadsmotsvarigheten när det gäller farledsavgifter under flera år har varit över 100 procent. Farledsavgiften kommer att sänkas i början av 2008 och då räknar man inte längre med något överskott. Men ännu i år beräknas farledsavgifterna vara över 10 miljoner euro mer än vad som behövs i farledsavgifter för att täcka Sjöfartsverkets kostnader.

40 Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)

På momentet föreslås ett tillägg på omkring 2,5 miljoner euro som ska användas för att avskaffa plankorsningar. Pengarna ska speciellt inriktas på plankorsningarna på banavsnitten Torneå—Kolari och Parikka—Joensuu.

Det finns fortfarande många plankorsningar. Inom statens bannät finns det omkring 3 700 plankorsningar och omkring 750 av dem är utrustade med varningsanordningar. Det sker också många plankorsningsolyckor, omkring 50 per år, vilket är proportionellt sett fyra gånger mer än i de övriga nordiska länderna. Det är viktigt att avskaffa plankorsningarna i syfte att förbättra trafiksäkerheten och göra tågtrafiken smidigare och snabbare.

Momentet ökas med 6 500 000 euro för att avskaffa plankorsningar.

Momentet får följande lydelse:

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 066 000 euro.

79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år)

På momentet föreslås ett tillägg om 14,8 miljoner euro för byggande av ett radionät. För projektet har redan en gång beviljats nödvändig finansiering, men anslaget drogs tillbaka på grund av dröjsmål. Det handlar nu om pånyttbudgetering av ett tidigare beviljat anslag.

Det gläder utskottet att radionätsprojektet får de uteblivna pengarna och att projektet kan slutföras. Det nya digitala radionätet ska ersätta det analoga radionätet för trafikkontroll som är gammalt och fungerar dåligt.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Av tilläggsanslaget får 500 000 euro användas till bakgrundsutredningar och bakgrundsberäkningar i anslutning till byggande som görs i syfte att förbättra byggnaders energiprestanda och öka användningen av förnybara energikällor.

Energiförbrukningen i byggnader orsakar omkring 30 procent av våra växthusgasutsläpp. För att vi ska kunna nå EU:s mål för ökad energieffektivitet i byggnader och användning av förnybara energikällor krävs det både nybyggande och bättre energieffektivitet i existerande byggnader. Beredningen av styrredskap som kan sänka energiförbrukningen i byggnader kräver omfattande faktautredningar om hur metoderna fungerar tekniskt, hur effektiva de är och hur de kan riktas och dimensioneras på ett kostnadseffektivt sätt.

Utskottet understryker att det för att planera, utvärdera och genomföra miljöpolitiken krävs adekvat och rättidig information till stöd för beslutsfattandet. Inom miljöministeriets förvaltningsområde behövs det information av många slag, som undersökningar och utredningar för att genomföra en samlad klimatpolitik, minska belastningen på Östersjön och över lag bereda omfattande miljöpolitiska program eller lagstiftningsreformer.

Den föreslagna anslagsökningen är enligt utskottets mening nödvändig för att vi ska kunna nå EU:s mål för energieffektiva byggnader. Men anslagen för forskning och utveckling inom förvaltningen är på det hela taget otillräckliga. Tillläggsanslaget är ett engångstillägg, och det kan antas att anslagen minskar 2008. Om det skärs i utvecklings- och forskningsanslagen, blir det svårare att beställa utredningar som är nödvändiga för beslutsfattandet och att utveckla arbetet inom samtliga sektorer av miljöministeriets förvaltningsområde.

Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)

Momentet minskas med 54 330 000 euro. Minskningen beror på de föreslagna tilläggen på utgiftsmomenten under övriga huvudtitlar.

Momentet får följande lydelse:

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 720 197 000 euro.

SAMMANFATTNING

I sina propositioner föreslår regeringen att inkomsterna ökas med 1 604 038 000 euro, anslagen (utan nettoamorteringar och skuldhantering) minskas med 170 489 000 euro och att nettoamorteringarna och skuldhanteringen ökas med 1 774 527 000 euro.

Efter de föreslagna ändringarna är de budgeterade inkomsterna och anslagen i år med beaktande av den ordinarie budgeten och den första, andra, tredje och fjärde tilläggsbudgeten 43 776 719 000 euro.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med hänvisning till det ovan relaterade och i övrigt omfattande propositionernas motiv föreslår finansutskottet

att förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2007 godkänns i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med ovan relaterade ändringar,

att tilläggsbudgetmotionerna TBM 24—40/2007 rd förkastas och

att tilläggsbudgeten tillämpas från den 10 december 2007.

Helsingfors den 29 november 2007

I den avgörande behandlingen deltog

 • ordf. Hannes Manninen /cent
 • vordf. Kari Rajamäki /sd
 • medl. Christina Gestrin /sv
 • Bjarne Kallis /kd (delvis)
 • Kyösti Karjula /cent (delvis)
 • Esko Kiviranta /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Heli Paasio /sd (delvis)
 • Markku Rossi /cent
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vänst (delvis)
 • Pia Viitanen /sd (delvis)
 • ers. Esko Ahonen /cent
 • Timo Kalli /cent (delvis)
 • Matti Kauppila /vänst (delvis)
 • Inkeri Kerola /cent
 • Lauri Kähkönen /sd (delvis)
 • Reijo Paajanen /saml (delvis)
 • Eero Reijonen /cent (delvis)
 • Kimmo Sasi /saml (delvis)

Sekreterare i delegationerna var

utskottsråd Hellevi Ikävalko

utskottsråd Maarit Pekkanen

utskottsråd Mari Nuutila

utskottsråd Marjo Hakkila

RESERVATION 1

Detaljmotivering

ANSLAG

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30. Sjöfartsverket

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)

Staten har under de senaste åren tagit ut omkring 15 000 000 euro för mycket i farledsavgifter. Enligt motiven till lagen om farledsavgifter ska de uttagna avgifterna användas för farledshållning.

Det finns ofullbordade temaprojekt för att förbättra säkerheten och villkoren för sjöfart motsvarande ungefär det belopp på 15 000 000 euro som tagits ut för mycket i avgifter.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.30.78 ökas med 15 000 000 euro.

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)

Det största problemet för basbanhållningen är de knappa anslagen för reinvesteringar, som inverkar direkt också på trafiksäkerheten. Det nuvarande bannätet kan fortsättningsvis inte fungera effektivt och säkert med den finansiering som föreslås.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett tilllägg om 2 566 000 euro för att avskaffa plankorsningar. Tillägget räcker bara till för att avskaffa 4—6 plankorsningar, fast det finns inemot 3 000 plankorsningar kvar att avskaffa.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.40.21 ökas med 10 000 000 euro framför allt för att avskaffa plankorsningar.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

När riksdagen godkände årets budget förutsatte den att stödet för kollektivtrafik också ska omfatta kollektivtrafiken i huvudstadsregionen och i Tammerfors- och Åboområdet.

Kollektivtrafiktjänsterna också i glesbygderna kräver utveckling och ekonomiska resurser. För kollektivtrafikstöd talar framför allt miljöpolitiska skäl och trafiksäkerhetsaspekter. Målet är i princip att stöden ska sänka biljettpriserna och öka antalet resenärer.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.60.63 ökas med 5 000 000 euro för höjt stöd till kollektivtrafiken.

Helsingfors den 29 november 2007

 • Matti Saarinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pia Viitanen /sd

RESERVATION 2

Allmän motivering

Jämfört med årets ordinarie budget har de uppskattade intäkterna av inkomstskatten upprepade gånger skrivits upp i tilläggsbudgetarna. I den andra och fjärde tilläggsbudgeten och i kompletteringen till den sistnämnda har inkomstskatterna skrivits upp med 1 377 miljarder euro. Det har ändå inte lett till någon justering av budgetlinjen, bara till mindre justeringar i enskilda utgiftsposter, trots att det skulle vara motiverat att ta tag i många svåra problem för att skapa större rättvisa och tillhandahålla bättre tjänster.

Med beaktande av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen och kompletteringen till den amorteras statsskulden 2007 med omkring 3,0 miljarder euro. Det visar sig nu att amorteringar är viktigare än rättvisa för regeringen. Den vill inte anvisa adekvata anslag ens för behovsprövade finansieringsunderstöd av engångsnatur till kommunerna.

Detaljmotivering

ANSLAG

Huvudtitel

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

97. Understöd åt kommuner

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)

Det finns stora variationer i kommunernas ekonomiska situation. Till och med många av de större kommunerna behöver finansieringsunderstöd. Vi anser att det föreslagna anslaget inte räcker till för behovet. Vi har i utskottet föreslagit 32 miljoner euro mer än vad majoriteten i utskottet gått med på. Av denna summa vill vi anvisa 10 miljoner euro i behovsprövat understöd för Lapplands kriskommuner och Kemijärvi stad.

Hänvisning: Mustajärvis TBM 29/2007 rd.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 26.97.34 ökas med 32 000 000 euro, varav 10 000 000 euro till understöd enligt prövning till Lapplands kriskommuner och Kemijärvi stad.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

24. Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)

Trots att majoriteten i utskottet föreslår höjt anslag räcker det inte för behovet. Inte ens det anslaget kan råda bot på underskottet. Vi föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.24.21 ökas med 10 000 000 euro.

40. Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)

Majoriteten i utskottet föreslår ökat anslag. Men också efter höjningen är det otillräckligt för ändamålet.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.40.21 ökas med 10 000 000 euro.

60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Trots ett litet tillägg är anslaget nästan 30 miljoner euro mindre än 2006. Regeringen har genom sin linje bl.a. i samband med bilskatten och höjningen av dieselaccisen över lag visat sig motarbeta kollektivtrafiken, och då är det ju inget under att också anslaget för köp av tjänster har sänkts.

Men vi föreslår ändå ett tillägg på 10 miljoner euro.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 31.60.63 ökas med 10 000 000 euro.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

06. Arbetskraftspolitiken

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (reservationsanslag 2 år)

Momentet minskas med 4 300 000 euro från anslaget för strukturomvandlingsstöd. Enligt vår mening är minskningen inte motiverad.

Med stöd av det ovan sagda föreslår vi

att moment 34.06.51 ökas med 4 300 000 euro.

Helsingfors den 29 november 2007

 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Minna Sirnö /vänst
 • Matti Kauppila /vänst

​​​​